Oddział Tarnów- Wyniki XIV Ogólnopolskiego Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów


XIV Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016- wyniki 

134 uczniów z 20 szkół wzięło udział w etapie szkolnym (20 listopada 2015 r.) w rejonie tarnowskim. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 12 uczniów z 9 szkół, którzy uzyskali co najmniej 75 % poprawnych odpowiedzi.

10 uczniów zmagało się z testem konkursowym 9 stycznia 2016r. w budynku MCDN ODN w Tarnowie. W etapie regionalnym uczniowie pisali test sprawdzający wiadomości i umiejętności w zakresie sprawności językowych i realioznawstwa. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła realioznawstwa Szwajcarii i Lichtensteinu.

Wyniki etapu regionalnego w Tarnowie:

I miejsce –  Patricia Luce z Gimnazjum im.Rodzin Męcińskich i Zborowskich
w Łęgu Tarnowskim

II miejsce – Jakub Owczarek z Gimnazjum nr 1 im. Św. Kingi w Bochni

III miejsce – Adrian Onik z Niepublicznego Niepłatne Gimnazjum „U Konarskiego” w Tarnowie

Do finału w Warszawie zakwalifikowały się dwie osoby Patricia Lucke i Jakub Owczarek.

Koordynator- Małgorzata Starzyk

Finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu dla Gimnazjalistów


Ogólnopolskim Koordynatorem Konkursu dla Gimnazjalistów w roku szkolnym 2015/2016 jest Małgorzata Bubik bubik@psnjn.org

Poniżej zamieszczamy program finału XIV edycji naszego konkursu:

10:00 – 10:30 Powitanie
10:30 – 12:00 Grupa 1 – część pisemna
Grupa 2 – część ustna
12:00 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:30 Grupa 2 – część pisemna
Grupa 1 – część ustna
14:30 – 15:30 Przerwa na podliczenie wyników
15:30 – 16:30 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Podział uczniów na grupy:

Ściągnij podział na grupy

Podział uczniów na sale:

Ściągnij podział na sale

Testy Ogólnopolskiego Konkursu dla Gimnazjalistów z lat 2013-2015


Rok 2014/2015

Etap ogólnopolski

XIII-etap ogólnopolski_test

XIII-etap ogólnopolski_klucz

Etap regionalny

XIII-etap regionalny_test

XIII-etap regionalny_klucz rozwiązań

Etap szkolny

XIII etap szkolny_test

XIII-etap szkolny_klucz rozwiązań

Rok 2013/2014

Etap ogólnopolski

XII-etap ogólnopolski_test A

XII-etap ogólnopolski_test A_klucz

XII etap ogólnopolski_transkrypcja HV

Etap regionalny

XII-etap regionalny_test

XII-etap regionalny_klucz rozwiązań

Etap szkolny

XII etap szkolny_test

XII-etap szkolny_klucz rozwiązań

Rok 2012/2013

Etap ogólnopolski

XI-etap ogólnopolski_test A

XI-etap ogólnopolski_test A_klucz

Etap regionalny

XI-etap regionalny_test

XI-etap regionalny _klucz rozwiazań

Etap szkolny

XI-etap szkolny_test

XI- etap szkolny_klucz rozwiązań

Wyniki konkursu w Radomiu


Wyniki etapu regionalnego
XIV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego
dla Gimnazjalistów w Radomiu

Lp Uczeń Liczba punktów …. %punktów Nauczyciel przygotowujący ucznia
1 Franceschi Nina 65 93% Lis Radosław
2 Węgrzyn Klaudia 61 87% Bródka Szymon
3 Brylant Aleksandra 52 74% Broda-Bartnik Anna
4 Bedyk Julia Anna 51 73% Łęcka Maria, Karasek Aldona
5 Jelonkiewicz Paula 51 73% Karasek Aldona
6 Maj Zuzanna 50 71% Łęcka Maria
7 Szymańska Olga 50 71% Łęcka Maria
8 Bornikowska Weronika 49 70% Łęcka Maria
9 Rejmer Aleksandra 49 70% Łęcka Maria
10 Kozłowska Anna 48 69% Łęcka Maria
11 Kalinowska Joanna Karolina 46 66% Łęcka Maria
12 Skrzypek Aleksandra 46 66% Kamińska-Woś Małgorzata
13 Ksel Dawid 45 64% Bródka Szymon
14 Noll Nina 45 64% Łęcka Maria
15 Szczęsna Wiktoria 44 63% Łęcka Maria
16 Więcaszek Aleksandra 41 59% Łęcka Maria
17 Janik Wiktoria 40 57% Bródka Szymon
18 Różycki Michał 40 57% Karasek Aldona
19 Radwański Bartosz 39 56% Łęcka Maria
20 Błędowska Zuzanna 38 54% Karasek Aldona
21 Piech Agnieszka 37 53% Szczyrek Karina
22 Wójcik Weronika Paweł 30 43% Kamińska-Woś Małgorzata

Regulamin XIV edycji Konkursu dla Gimnazjalistów 2015/2016


REGULAMIN
XIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 29 STYCZNIA 2002 R.

I. WSTĘP

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.
2. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komitet Główny i Komitety Regionalne Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
2a) Siedzibą Komitetu Głównego jest: Prywatne Liceum im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, ul. Witosa 18, 40-832 Katowice
2b) Komitety Regionalne tworzone są w ramach struktur PSNJN i powstają przy oddziałach PSNJN.
3. Przystępując do konkursu uczestnik automatycznie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych i publikację ich na stronie internetowej Stowarzyszenia (załącznik nr 3, pozostaje w dokumentacji nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu)
4. Nie można zorganizować etapu regionalnego jeśli w danym mieście nie ma koła lub Oddziału PSNJN. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy koordynator konkursu spoza Stowarzyszenia (funkcja ustalona z Koordynatorem Zarządu Głównego) zobowiąże się do podjęcia działań utworzenia koła lub oddziału w danym regionie. Zgodę na to musi każdorazowo wyrazić Komitet Główny Konkursu.

II. CELE KONKURSU

1. Motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy.
2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.
3. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.
4. Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
5. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
6. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

III. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs organizuje i przeprowadza Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów powołany przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie szkoły przesyłają do 06.11.2015 r. drogą elektroniczną do odpowiedniego Komitetu Regionalnego (załącznik nr 2)
3. Konkurs jest trzyetapowy:
3a) Etap szkolny – odbędzie się 20 listopada 2015r. (piątek);
3b) Etap regionalny – odbędzie się 9 stycznia 2016 r. (sobota);
3c) Etap ogólnopolski – odbędzie się w Instytucie Goethego w Warszawie 13 marca 2016 r. (niedziela)

IV. PRZEBIEG KONKURSU

A. Ustalenia ogólne
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów, uczący się języka niemieckiego
w szkole lub poza szkołą.
2. Zawody etapu szkolnego i regionalnego przeprowadzone będą w formie pisemnej, zawody etapu ogólnopolskiego w formie pisemnej i ustnej.
3. Do zawodów etapu regionalnego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym.
4. Do zawodów etapu ogólnopolskiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie regionalnym w skali całego kraju.
5. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych poszczególnych etapów.
6. Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów może podjąć inne decyzje dotyczące progów kwalifikacyjnych do poszczególnych etapów zawodów, jeżeli zaistnieją ku temu powody.

B. Etap szkolny 20 listopada 2015r. (piątek);
1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów składająca się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela języka niemieckiego.
2. Dopuszcza się tworzenie międzyszkolnych komisji konkursowych w celu przeprowadzenia eliminacji szkolnych.
3. Test na etapie szkolnym sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów:
3a) Test składa się z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego.
3b) Zadania nie wykraczają poza poziom A2 wg europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy (załączniki nr 1 ).
4. Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w Konkursie, otrzymują od Komitetu Regionalnego test przesłany pocztą elektroniczną.
5. Czas trwania eliminacji szkolnych: 60 minut.
6. Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora.
7. Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez sprawdzającego – członka Szkolnej Komisji Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
8. Protokół zbiorczy należy przesłać drogą elektroniczną do właściwego Komitetu Regionalnego w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2015 r.
Protokół powinien zawierać listę wszystkich uczestników z uzyskaną przez nich ilością punktów.
9. Komitet Regionalny ustala listę uczestników zakwalifikowanych do etapu regionalnego najpóźniej do 06.12.2015 r.

C. Etap regionalny 9 stycznia 2016 r. (sobota);
1. Eliminacje regionalne przeprowadzają Komitety Regionalne powołane przez Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
2. Komitet Regionalny zawiadamia szkoły drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu uczniów do etapu regionalnego w terminie do 11 grudnia 2015 r.
3. Uczestnicy etapu regionalnego wnoszą opłatę w wysokości 8 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z organizacją etapu regionalnego i ogólnopolskiego.
4. Komitet Główny przygotowuje na etap regionalny testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie sprawności językowych i realioznawstwa. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyć będzie realioznawstwa Szwajcarii i Liechtensteinu. Zadania mogą wykraczać poza poziom A2.
5. Czas trwania eliminacji regionalnych: 90 minut.
6. Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora.
7. Komitet Regionalny sporządza protokół z przebiegu zawodów i przesyła go do Komitetu Głównego Konkursu do dnia 18 stycznia 2016 oraz publikuje go na stronie internetowej oddziału regionalnego PSNJN.
8. Komitet Główny zatwierdza wyniki zawodów etapu regionalnego i ustala listę osób zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikują się uczestnicy z najwyższą liczbą punktów. Liczba uczestników etapu ogólnopolskiego zostanie ustalona przez Komitet Główny.
9. Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego zostaje opublikowana przez Komitet Główny na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego do dnia 01 lutego 2015. Jest to jedyna droga powiadamiania o zakwalifikowaniu się do zawodów finałowych.

D. Etap ogólnopolski (13 marca 2016 r. (niedziela) – Instytut Goethego w Warszawie)
1. Etap ogólnopolski organizuje i przeprowadza Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
2. Komitet Główny powołuje do przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego Komisję Konkursową na rok szkolny 2015/2016.
3. Czas trwania eliminacji pisemnych: 90 minut, a eliminacji ustnych: ok. 15 minut. Zadania wykraczają poza poziom A2.
4. Po przeprowadzeniu obydwu części zawodów i zsumowaniu punktów Komitet Główny ustala listę laureatów. Laureatami XIV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów zostaną uczniowie, którzy w zawodach etapu ogólnopolskiego uzyskają najwyższą liczbę punktów.
5. Uczestnicy Konkursu, którzy brali udział w zawodach etapu ogólnopolskiego otrzymują tytuł finalisty i zaświadczenia udziału w finale Konkursu.
6. Laureaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów otrzymają tytuły laureata I, II i III miejsca, inni laureaci otrzymują dyplom laureata bez podania miejsca.
7. Ogłoszenie wyników etapu ogólnopolskiego oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu 13 marca 2015 w godzinach popołudniowych.

Załącznik nr 1
katalog tematów

załącznik nr 2
karta zgłoszenia

załącznik nr 3

Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu

 

Lista koordynatorów Ogólnopolskiego Konkursu dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2015/2016


Ogólnopolskim koordynatorem konkursu jest Małgorzata Bubik      bubik@psnjn.org

 

Komitet Regionalny w Łomży
Renata Wysocka ren.bia@op.pl

Komitet Regionalny w Częstochowie
Anna Błatoń ablaton@onet.eu

Komitet Regionalny w Katowicach
Bogusława Szymańska bogusia.konkurs@gmail.com
Komitet Regionalny w Jordanowie

Marzena Lańczyk marzenalanczyk@poczta.onet.pl
Komitet Regionalny w Gliwicach
Helena Wypych w.helena@wp.pl

Komitet Regionalny w Lublinie
Alicja Porzak ala-p@wp.pl

Komitet Regionalny w Łodzi
Iwona Błaszczyk
iwona.blaszczyk@onet.eu

Komitet Regionalny w Opolu
Elżbieta Wydra elzbieta.wydra1@gmail.com

Komitet Regionalny w Poznaniu
Ksenia Herbst-Buchwald xeniaherbst@wp.pl

Komitet Regionalny w Przemyślu
Marcin Świacki marcinswiacki@o2.pl

Komitet Regionalny w Radomiu
Anna Własiuk annawlasiuk@gmail.com

Komitet Regionalny w Siedlcach
Iwona Rozbicka iwirozbicka@gmail.com

Komitet Regionalny w Warszawie
Katarzyna Bodych katarzyna_bodych@o2.pl
Komitet Regionalny we Wrocławiu
Krystyna Wojt kwojt@gazeta.pl

Komitet Regionalny w Olsztynie
Karolina Polerowicz; karolina_polerowicz@wp.pl

Komitet Regionalny w Pile
Barbara Trusiewicz barbara.trusiewicz@wp.pl

Komitet Regionalny w Sandomierzu/Tarnobrzegu
Iwona Ćwik iwonacwik@gmail.com

Komitet Regionalny w Skierniewicach
Agata Michalak agatka_mich@wp.pl

Komitet Regionalny w Starachowicach
Monika Dygas monikat8@wp.pl

Komitet Regionalny w Tarnowie
Małgorzata Starzyk mstarzyk@vp.pl

Komitet Regionalny w Bydgoszczy

Katarzyna Karska kkarska@wp.pl

 

Laureaci Konkursu 2015


Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród finału XIII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów odbyło sie 15 marca w Goethe-Institut w Warszawie. Tutaj mala galeria zdjęć a lista finalistów znajduje się w załączniku. Serdeczne dziękujemy za udział i gratulujemy! Zapraszamy w roku 2016.