Regulamin XIV edycji Konkursu dla Gimnazjalistów 2015/2016


REGULAMIN
XIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 29 STYCZNIA 2002 R.

I. WSTĘP

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.
2. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komitet Główny i Komitety Regionalne Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
2a) Siedzibą Komitetu Głównego jest: Prywatne Liceum im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, ul. Witosa 18, 40-832 Katowice
2b) Komitety Regionalne tworzone są w ramach struktur PSNJN i powstają przy oddziałach PSNJN.
3. Przystępując do konkursu uczestnik automatycznie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych i publikację ich na stronie internetowej Stowarzyszenia (załącznik nr 3, pozostaje w dokumentacji nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu)
4. Nie można zorganizować etapu regionalnego jeśli w danym mieście nie ma koła lub Oddziału PSNJN. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy koordynator konkursu spoza Stowarzyszenia (funkcja ustalona z Koordynatorem Zarządu Głównego) zobowiąże się do podjęcia działań utworzenia koła lub oddziału w danym regionie. Zgodę na to musi każdorazowo wyrazić Komitet Główny Konkursu.

II. CELE KONKURSU

1. Motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy.
2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.
3. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.
4. Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
5. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
6. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

III. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs organizuje i przeprowadza Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów powołany przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie szkoły przesyłają do 06.11.2015 r. drogą elektroniczną do odpowiedniego Komitetu Regionalnego (załącznik nr 2)
3. Konkurs jest trzyetapowy:
3a) Etap szkolny – odbędzie się 20 listopada 2015r. (piątek);
3b) Etap regionalny – odbędzie się 9 stycznia 2016 r. (sobota);
3c) Etap ogólnopolski – odbędzie się w Instytucie Goethego w Warszawie 13 marca 2016 r. (niedziela)

IV. PRZEBIEG KONKURSU

A. Ustalenia ogólne
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów, uczący się języka niemieckiego
w szkole lub poza szkołą.
2. Zawody etapu szkolnego i regionalnego przeprowadzone będą w formie pisemnej, zawody etapu ogólnopolskiego w formie pisemnej i ustnej.
3. Do zawodów etapu regionalnego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym.
4. Do zawodów etapu ogólnopolskiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie regionalnym w skali całego kraju.
5. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych poszczególnych etapów.
6. Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów może podjąć inne decyzje dotyczące progów kwalifikacyjnych do poszczególnych etapów zawodów, jeżeli zaistnieją ku temu powody.

B. Etap szkolny 20 listopada 2015r. (piątek);
1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów składająca się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela języka niemieckiego.
2. Dopuszcza się tworzenie międzyszkolnych komisji konkursowych w celu przeprowadzenia eliminacji szkolnych.
3. Test na etapie szkolnym sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów:
3a) Test składa się z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego.
3b) Zadania nie wykraczają poza poziom A2 wg europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy (załączniki nr 1 ).
4. Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w Konkursie, otrzymują od Komitetu Regionalnego test przesłany pocztą elektroniczną.
5. Czas trwania eliminacji szkolnych: 60 minut.
6. Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora.
7. Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez sprawdzającego – członka Szkolnej Komisji Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
8. Protokół zbiorczy należy przesłać drogą elektroniczną do właściwego Komitetu Regionalnego w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2015 r.
Protokół powinien zawierać listę wszystkich uczestników z uzyskaną przez nich ilością punktów.
9. Komitet Regionalny ustala listę uczestników zakwalifikowanych do etapu regionalnego najpóźniej do 06.12.2015 r.

C. Etap regionalny 9 stycznia 2016 r. (sobota);
1. Eliminacje regionalne przeprowadzają Komitety Regionalne powołane przez Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
2. Komitet Regionalny zawiadamia szkoły drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu uczniów do etapu regionalnego w terminie do 11 grudnia 2015 r.
3. Uczestnicy etapu regionalnego wnoszą opłatę w wysokości 8 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z organizacją etapu regionalnego i ogólnopolskiego.
4. Komitet Główny przygotowuje na etap regionalny testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie sprawności językowych i realioznawstwa. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyć będzie realioznawstwa Szwajcarii i Liechtensteinu. Zadania mogą wykraczać poza poziom A2.
5. Czas trwania eliminacji regionalnych: 90 minut.
6. Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora.
7. Komitet Regionalny sporządza protokół z przebiegu zawodów i przesyła go do Komitetu Głównego Konkursu do dnia 18 stycznia 2016 oraz publikuje go na stronie internetowej oddziału regionalnego PSNJN.
8. Komitet Główny zatwierdza wyniki zawodów etapu regionalnego i ustala listę osób zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikują się uczestnicy z najwyższą liczbą punktów. Liczba uczestników etapu ogólnopolskiego zostanie ustalona przez Komitet Główny.
9. Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego zostaje opublikowana przez Komitet Główny na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego do dnia 01 lutego 2015. Jest to jedyna droga powiadamiania o zakwalifikowaniu się do zawodów finałowych.

D. Etap ogólnopolski (13 marca 2016 r. (niedziela) – Instytut Goethego w Warszawie)
1. Etap ogólnopolski organizuje i przeprowadza Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
2. Komitet Główny powołuje do przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego Komisję Konkursową na rok szkolny 2015/2016.
3. Czas trwania eliminacji pisemnych: 90 minut, a eliminacji ustnych: ok. 15 minut. Zadania wykraczają poza poziom A2.
4. Po przeprowadzeniu obydwu części zawodów i zsumowaniu punktów Komitet Główny ustala listę laureatów. Laureatami XIV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów zostaną uczniowie, którzy w zawodach etapu ogólnopolskiego uzyskają najwyższą liczbę punktów.
5. Uczestnicy Konkursu, którzy brali udział w zawodach etapu ogólnopolskiego otrzymują tytuł finalisty i zaświadczenia udziału w finale Konkursu.
6. Laureaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów otrzymają tytuły laureata I, II i III miejsca, inni laureaci otrzymują dyplom laureata bez podania miejsca.
7. Ogłoszenie wyników etapu ogólnopolskiego oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu 13 marca 2015 w godzinach popołudniowych.

Załącznik nr 1
katalog tematów

załącznik nr 2
karta zgłoszenia

załącznik nr 3

Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu