Dotacje oddziałów PSNJN


Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego wspiera projekty i przedsięwzięcia będące realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

REGULAMIN przyznawania przez ZG PSNJN dotacji na projekty i przedsięwzięcia realizowane w oddziałach

 1. Zarząd Główny w terminie do 15 marca każdego roku określa wysokość środków przeznaczonych na dotacje w danym roku kalendarzowym i informuje o tym Oddziały.
 2. Dotacja może stanowić do 50% przewidywanych kosztów projektu i przyznawana jest w szczególności na:
  • przedsięwzięcia mające na celu promocję nauczania i uczenia się języka niemieckiego, które swoim zasięgiem obejmują więcej niż jedną szkołę
  i realizowane są na terenie kraju (konkursy, festiwale piosenki, przeglądy itp.),
  • szkolenia, seminaria, warsztaty doskonalące metody nauczania języka niemieckiego, w których uczestniczy minimum 10 osób. Dotacja może być przeznaczona na honorarium osoby prowadzącej, pokrycie kosztów dojazdu.
 3. Zarząd Główny nie finansuje:
  • przedsięwzięć o charakterze turystyczno–krajozawczym, sportowym, rekreacyjnym, nawet jeżeli w programie występują elementy związane z życiem
  i kulturą krajów niemieckojęzycznych,
  • konsumpcji (również dóbr kulturalnych),
  • pełnych kosztów przedsięwzięć (zgodnie z p.2 niniejszego regulaminu).
 4. Przyznawanie dotacji odbywa sie zgodnie z poniższymi procedurami:
  • Wnioski  o dotację na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu należy przesłać w terminie do dnia 15 kwietnia na adres skarbnika ZG w formie elektronicznej i papierowej.
  • Rozpatrzenie wniosków i poinformowanie Oddziałów o przyznanych dotacjach nastąpi w terminie do dnia 15 maja.
  • Projekt, o którego dofinansowanie wnioskuje oddział, może mieć zasięg czasowy od września do maja roku następnego, z zastrzeżeniem jednak konieczności rozliczenia częściowego do stycznia, z uwagi na zamknięcie ksiąg danego roku kalendarzowego.
  • Ostateczne rozliczenie dotacji na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu powinno nastąpić w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia projektu.
  • O dotację może ubiegać się oddział, który w dniu składania wniosku posiada środki niezbędne do realizacji projektu.
  • O dodatkowych środkach uruchamianych poza powyższymi terminami Zarząd będzie informował Oddziały doraźnie, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
 5. Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o źródle dotacji
  (logo PSNJN).
 6. Beneficjent zobowiązany jest do napisania sprawozdania z realizacji projektu i przesłania go w formie artykułu na adres redakcji czasopisma „Hallo Deutschlehrer!” redakcja@psnjn.org najpóźniej w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji projektu. Mile widziane są zdjęcia dokumentujące projekt.

Potrzebne załączniki:

wniosek o dofinasowanie projektu

rozliczenie dotacji