Skład Komisji Rewizyjnej PSNJN


Skład Komisji Rewizyjnej PSNJN na lata 2021-2025:

 • Alina Dorota Jarząbek 
 • Kama Frąckowska-Pilarska
 • Małgorzata Cieślak

Skład Komisji Rewizyjnej PSNJN na lata 2018-2021:

 • Alina Dorota Jarząbek 
 • Bernadeta Kruczek
 • Joanna Kraczkowska

Skład Komisji Rewizyjnej PSNJN na lata 2015-2018:

 • Alina Dorota Jarząbek
 • Barbara Chyłka 
 • Aneta Styrkowiec 

Skład Komisji Rewizyjnej PSNJN na lata 2012-2015:

 • Ewa Muszyńska
 • Alina Dorota Jarząbek
 • Danuta Koper

Regulamin Komisji Rewizyjnej

§ 1

Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

§ 2

I. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2. kontrolowanie, w zależności od potrzeb, działalności Oddziałów;
3. przedstawianie Zarządowi Głównemu oraz Zarządom Oddziałów wniosków i zaleceń pokontrolnych;
4. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów;
5. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

II. Do zakresu działania Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Oddziału i Kół Stowarzyszenia działających przy Oddziale;
2. przedstawianie Zarządom Oddziałów wniosków i zaleceń pokontrolnych;
3. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału i Komisji Rewizyjnej;
4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

§ 3

I. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do :
1. wglądu w całokształt działalności Zarządu Głównego PSNJN oraz Oddziałów, Uzyskiwanie ustnych i pisemnych wyjaśnień, oświadczeń oraz odpisów wszelkich dokumentów;
2. uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach ZG PSNJN oraz Zarządów Oddziałów PSNJN z upoważnienia Komisji Rewizyjnej;
3. zwrotu kosztów podróży, noclegów i diet na zasadach obowiązujących w PSNJN.

II. Członkowie Oddziałowych Komisji Rewizyjnych mają prawo do:
1. wglądu w całokształt działalności Oddziału, uzyskiwanie ustnych i pisemnych wyjaśnień, oświadczeń oraz odpisów wszelkich dokumentów;
2. uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządów Oddziałów PSNJN z upoważnienia Komisji Rewizyjnej;
3. kontroli działalności Kół Stowarzyszenia;
4. zwrotu kosztów podróży i diet na zasadach obowiązujących w PSNJN.

§ 4

Członkowie Komisji Rewizyjnej i Oddziałowych Komisji Rewizyjnych mają obowiązek:
1. wykonywać przydzielone przez komisję zadania;
2. prezentować stanowiska ustalone kolegialnie przez komisję i nie przekraczać swoich kompetencji;
3. na posiedzeniach komisji składać sprawozdania z wykonywania powierzonych zadań;
4. zachować tajemnicę służbową;
5. przeprowadzać kontrole w sposób rzetelny i obiektywny;
6. ujawniać wszelkie nieprawidłowości oraz wskazywać przyczyny ich powstania i osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości;
7. zabezpieczyć mienie i dokumenty w przypadku ujawnienia nadużyć lub innej uzasadnionej potrzeby.

§ 5

1. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Delegacje podpisuje przewodniczący komisji.

§ 6

Mandat członka komisji wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1. śmierci;
2. rezygnacji z pełnienia funkcji;
3. wystąpienia lub wykluczenia z PSNJN;
4. utraty praw publicznych.

§ 7

1. Komisje opierają swoją działalność na rocznych planach pracy zatwierdzanych na posiedzeniach komisji.
2. Komisje odbywają posiedzenia planowe i nadzwyczajne.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być dokonane w zasadzie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Posiedzenia i kontrole komisji są protokołowane.
5. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz w sprawach merytorycznych podpisuje przewodniczący.

§ 9

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez ZG PSNJN na posiedzeniu w dniu 1.04.2004r.;
2. Zmiana lub uzupełnienie regulaminu może nastąpić w drodze Uchwały ZG PSNJN;
3. Prawo do wnioskowania zmian w niniejszym regulaminie mają Komisja Rewizyjna, Oddziałowe Komisje Rewizyjne oraz Zarząd Główny.