Turbolandeskunde 2017 – DEUTSCHLAND


Ogólnopolski Konkurs „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” – DEUTSCHLAND
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnychI etap szkolny – 07.12.2017
II etap regionalny – 13.04.2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. E. Romera w Rabce -Zdroju
III etap ogólnopolski – 27.05.2018 w Instytucie Goethego w Krakowie
Koordynator konkursu – Agnieszka Świca, swica@psnjn.org.pl

Zgłoszenia do 30.11.2017
Koordynator etapu regionalnego w Małopolsce – Marzena Lańczyk, marzenalanczyk@poczta.onet.pl

1 | S t r o n a
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO
OBSZARU JĘZYKOWEGO”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
IV EDYCJA 2017/2018 „TURBOLANDESKUNDE – DEUTSCHLAND”
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbywa
się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz
przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie i Warszawie.
II. ADRESAT KONKURSU
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.
III. CELE KONKURSU
Celami konkursu są:
 rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi,
 propagowanie wychowania proeuropejskiego,
 rozbudzanie otwartości na inne kultury,
 krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów,
 doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do
poszerzania i prezentacji własnej wiedzy,
 rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi,
 doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie,
 przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
 przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach.
IV. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs jest trójetapowy:
I Etap – szkolny
Pierwszy etap przeprowadzają zainteresowani nauczyciele w zgłoszonych szkołach.
W dniu 07.12.2017r. (godz. 13:00-14:30) uczniowie rozwiązują w grupach trzyosobowych (o składzie
zespołu decyduje nauczyciel) test przesłany do szkół drogą mailową przez koordynatora konkursu w
regionie (lista koordynatorów regionalnych znajduje się na stronie Stowarzyszenia www.psnjn.org w
zakładce Konkursy/Turbolandeskunde). Test w formie dwujęzycznej będzie zawierał pytania zamknięte
oraz otwarte na temat m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego
obszaru językowego. W roku szkolnym 2017/2018 pytania będą dotyczyły Niemiec.
Jeśli w szkole jest mniej niż 9 chętnych uczestników, uczniowie piszą test indywidualnie.
Dane opiekuna wraz z informacjami o szkole należy przesłać w formie karty zgłoszenia (Załącznik nr 1)
do koordynatora regionalnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2017r.
Protokoły z etapu szkolnego należy przesłać do koordynatora na jego adres mailowy w terminie do
14.12.2017r.
Informacja o wynikach i kwalifikacjach do kolejnego etapu pojawi się na stronie internetowej oddziału
bądź koła do dnia 18.12.2017.
Do II etapu konkursu przechodzi maksymalnie jedna drużyna z każdej zgłoszonej szkoły. W przypadku
liczby uczestników poniżej 9 – tworzy się drużyna z trzech najlepszych osób.
2 | S t r o n a
II Etap – regionalny
Drugi etap przeprowadza koordynator regionalny ( informacja o miejscu i dokładnym czasie odbywania
się II etapu pojawi się wraz z zamieszczeniem informacji o wynikach I etapu konkursu)
W dniu 13.04.2018 r. zwycięskie grupy I etapu konkursu w tym samym składzie osobowym odpowiadają
na pytania zarówno w języku polskim, jak i niemieckim zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu
wiedzy na temat wskazanego kraju niemieckiego obszaru językowego. Uczestnicy losują pytania z puli za
jeden (pytania różnego typu po polsku), dwa (test wyboru po niemiecku) lub trzy punkty (pytania otwarte
po niemiecku).
W czasie trwania II etapu konkursu może przebywać na sali publiczność.
W przypadku udziału dużej liczby zespołów, organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia konkursu
w kilku turach oraz do poinformowania uczestników i ich opiekunów o dokładnym czasie ich udziału w
konkursie.
Po pierwszej turze pozostaje drużyna z najwyższym wynikiem w celu porównania z wynikiem najlepszej
drużyny z kolejnych tur lub w celu przeprowadzenia ewentualnej dogrywki.
W przypadku niemożności przeprowadzenia konkursu w turach, koordynator rejonowy wyłania
dwanaście zespołów, które uzyskały najwyższy wynik w I etapie i na podstawie tej decyzji w/w zespoły
uczestniczą w II etapie konkursu.
Zwycięzcą drugiego etapu zostaje zespół, który uzyskał największą liczbę punktów. Jeśli zdarzy się, że
dwa zespoły będą miały taką samą liczbę punktów, konieczne będzie przeprowadzenie dogrywki.
Organizator będzie dysponował pulą dodatkowych pytań, które będzie zadawał na przemian zespołom do
czasu, aż jeden z nich nie uzyska przewagi.
Koordynatorzy rejonowi przesyłają wyniki II etapu konkursu do koordynatora ogólnopolskiego konkursu
– Agnieszki Świcy swica@psnjn.org w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018 r.
Lista szkół i skład grup zakwalifikowanych do trzeciego etapu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej PSNJN do dnia 23.04.2018 r.
Do III etapu konkursu przechodzi jedna drużyna z regionu.
UWAGA!
Nie można zorganizować etapu regionalnego w danym mieście, jeśli nie ma tam koła lub oddziału
PSNJN, z wyjątkiem sytuacji, kiedy koordynator konkursu spoza stowarzyszenia (funkcja ustalona z
koordynatorem ogólnopolskim) zobowiąże się do podjęcia działań utworzenia koła lub oddziału w danym
regionie.
III Etap – ogólnopolski
Trzeci etap konkursu odbędzie się w Goethe Institut w Krakowie, ul. Rynek Główny 20 w dniu
27.05.2018 r. i będzie miał formę mini-projektu. Uczestnicy tego etapu konkursu będą mieli
przykładowo za zadanie zorganizowanie wycieczki lub wystawy w wybrany rejon Niemiec. Etap ten
będzie obejmował zadania wymagające od uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej o krajach
niemieckiego obszaru językowego (zakres wymagań – załącznik nr 2) oraz umiejętności współpracy.
Uczniowie otrzymają dostęp do internetu, multimediów i niezbędnych materiałów piśmienniczych oraz
słowników. Każda grupa wylosuje jedno zadanie i będzie musiała w określonym przez organizatora czasie
przygotować do tego tematu prezentację ustną w języku niemieckim wraz z wizualizacją.
W przypadku gdy któryś z uczestników (albo drużyna) zostanie przyłapany na oszustwie, bądź
korzystaniu z gotowych materiałów, oznaczać to będzie bezwzględną dyskwalifikację.
W III etapie konkursu ocenianie będą trzy elementy:
1. Kompetencja językowa uczestników (30%),
2. Umiejętność współpracy w grupach (25%),
3. Wartość merytoryczna projektu (30%),
4. Kreatywność i pomysłowość przygotowanej prezentacji (15%).
3 | S t r o n a
V. TERMINARZ
 30.11.2017r. – zgłoszenie grup i szkół do konkursu
 07.12.2017r. – godz. 13:00-14:30 – etap szkolny
 14.12.2017r. – dostarczenie protokołów na adres mailowy koordynatora rejonowego
 18.12.2017r. – wyniki I etapu na stronie internetowej oddziału lub koła
 13.04.2018r. – etap regionalny
 20.04.2018r. – ostateczny termin dostarczenia protokołów do koordynatora ogólnopolskiego
 23.04.2018r. – lista szkół i składy grup zakwalifikowanych do trzeciego etapu na stronie internetowej
 27.05.2018r. – etap ogólnopolski, termin rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia wyników oraz
wręczenia naród.
VI. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
 Kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres rejonowego
koordynatora konkursu
 Każda szkoła może zgłosić do II etapu najwyżej jeden zespół. Zgłoszony do konkursu zespół trzech
uczniów reprezentuje szkołę w pierwszym, drugim i trzecim etapie.
 Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wizerunku, imion, nazwisk oraz szkół finalistów.
VII. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu otrzymają upominki i dyplomy, zwycięzcy konkursu otrzymają
atrakcyjne nagrody, natomiast opiekunowie podziękowania.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
 Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Polskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Języka Niemieckiego.
 Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.
 W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową: swica@psnjn.org.
 Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikowanie imion, nazwisk
oraz wizerunku uczestnika, a także danych szkoły na stronie internetowej PSNJN na potrzeby
konkursu.
IX. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Załacznik Nr 2 – ZAKRES WYMAGAŃ
Załącznik nr 3 – PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU I ETAPU KONKURSU W SZKOLE

Załącznik Nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE
NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
EDYCJA IV 2017/2018 „TURBOLANDESKUNDE – DEUTSCHLAND”
Nazwa szkoły:
…………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły :
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu w szkole: …………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy organizatora I etapu konkursu w szkole: :…………………………………………………………………….….
Adres mailowy organizatora I etapu konkursu w szkole: ……………………………………………………………………………………

 

Załącznik nr 2
ZAKRES WYMAGAŃ
– podstawowe wiadomości geograficzne (obszar, ludność, sąsiedzi)
– podział administracyjny (landy/kantony i ich stolice)
– zasoby wodne, pasma górskie i szczyty
– największe miasta
– najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki
– symbole narodowe
– gospodarka (najsłynniejsze marki przemysłu)
– środki transportu i lokomocji
– media (najpopularniejsze tytuły prasy i stacje telewizyjne)
– słynne postacie (polityka, kultura, sport, muzyka)
– waluta
– najważniejsze święta, tradycje i obrzędy
– tradycyjne potrawy
– najważniejsze daty i wydarzenia historyczne

 

Załącznik Nr 3
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU I ETAPU KONKURSU
„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE
NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
EDYCJA IV 2017/2018 „TURBOLANDESKUNDE – DEUTSCHLAND”
Nazwa szkoły:
…………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły :
…………………………………………………………………………………………………
W dniu 07.12.2017 w godz. 13:00-14:30 został przeprowadzony w szkole I etap konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”.
W organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego konkursie w oddziale/kole ___________________ wzięło udział _______ uczestników.
Komisja w składzie: ………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
postanowiła stworzyć reprezentację szkoły w składzie:
1.…………………………………………..………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna drużyny : ……………………………………………………………
Adres mailowy opiekuna: ………………………………………………………………………
Miejscowość i data: Podpisy członków komisji:
……………………………………….. …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

 

WYNIKI III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego TURBOLANDESKUNDE – SCHWEIZ/ PSNJN.
Do etapu szkolnego przystąpiło 222 uczniów z 10 szkół z Małopolski.
Do etapu regionalnego zakwalifikowały się następujące drużyny: 

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku:

Katarzyna Trojak, Krzysztof Sionko, Fabian Szylar – opiekun p. Anna Karwala – Ożóg

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Długosza w Nowym Sączu:

Karolina Gurgul, Kinga Wierchomska, Konrad Guzowski – opiekun p. Urszula Kulesza

  • Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej:

 Janusz Bochnia,  Łukasz Chrząszcz, Robert Gibas – opiekun p. Katarzyna Staszak

  • Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie:

Paulina Piórecka, Patryk Gajewski, Adrian Kazimirek – opiekun p. Mariola Pabian

  • Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie:

Mateusz Rączka, Gabriela Kublik, Katarzyna Bierówka  – opiekun p. Marzena Lańczyk

  • Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie:

Bartłomiej Kulka, Jakub Hyciek, Sławomir Syc – opiekun p. Katarzyna Jurek

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju:

Anna Mendelowska, Marta Kościelniak, Dominik Buksa – opiekun p. Bogusław Lańczyk

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej:

Justyna Nowak, Patrycja Malec, Barbara Zając – opiekun p. Monika Rapacz

  • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie:

Kinga Paluchowska, Natalia Klimczyk, Dagmara Rokicka – opiekun p. Anna Biernat
-Zespół Szkół im. Ks. Prof.Józefa Tischnera w Rabce – Zdroju:

Aleksandra Jarząbek, Natalia Kielusiak, Anna Sarka – opiekun p. Anna Kościelniak

 

Etap regionalny dla Małopolski odbędzie się 24.03.2017 (piątek) w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja, ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów

Zwycięskie grupy I etapu konkursu w tym samym składzie osobowym odpowiadają na pytania zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu wiedzy na temat wskazanego kraju niemieckiego obszaru językowego. W czasie trwania II etapu konkursu może przebywać na sali publiczność. Zwycięzcą drugiego etapu zostaje zespół, który uzyskał największą liczbę punktów. Do III etapu konkursu przechodzi jedna drużyna z regionu.

Serdecznie gratulujemy zwycięskim drużynom i życzymy powodzenia na kolejnych etapach konkursu 🙂

Koordynator regionalny Marzena Lańczyk marzenalanczyk@poczta.onet.pl

 

 

 

Etap okręgowy Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego

TURBOLANDESKUNDE – ÖSTERREICH
w ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie

Dnia 15.04.2016 w siedzibie Koła Jordanów PSNJN odbył się etap okręgowy Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego TURBOLANDESKUNDE – ÖSTERREICH.

W konkursie wzięło udział 9 szkół z Małopolski, reprezentowanych przez trzyosobowe drużyny.

W jury zasiadali p. B. Zembol, germanistka w Gimnazjum w Jordanowie, p. A. Stopińska, germanistka w I LO im. E. Romera w Rabce – Zdroju oraz p. B. Budziak, student germanistyki UJ w Krakowie, finalista Turbolandeskunde 2015, absolwent ZS im. H.Kołłątaja w Jordanowie.

Konkurs miał charakter turnieju, w czasie którego drużyny odpowiadały na pytania dotyczące Austrii. Zwycięska drużyna przeszła do finału, który odbędzie się 10.06.2016 w Goethe Institut w Krakowie.

I miejsce zajął Zespół Szkół im. J. Tischnera w Rabce – Zdroju w składzie:
Marek Wodecki
Michał Nowak
Konrad Pajdzik
Opiekunka p. Łucja Kołpak

II miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu
Kinga Wierchomska
Karolina Gurgul
Konrad Guzowski
Opiekunka p. Urszula Kulesza

III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku
Borys Pacewicz – Pyrek
Nikodem Mendel
Katarzyna Trojak
Opiekunka p. Anna Karwala – Ożóg

ex aequo

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
Michał Mglej
Patrycja Mikołajek
Katarzyna Pacyga
Opiekunka p. Danuta Pindel – Nowak

Dla uczestników konkursu wystąpił szkolny zespół „Klasa II a i przyjaciele” , który zaprezentował piosenkę austriackiego piosenkarza Udo Jürgensa „Griechischer Wein”.

Konkurs objęty jest patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego IDV oraz Stowarzyszenia PASE.

Nagrody dla ww. drużyn pendrive’y 16 i 8GB oraz drobne upominki dla pozostałych drużyn ufundował Bank Spółdzielczy oraz PKO BP w Jordanowie.