Regulamin konkursu plastycznego w województwie łódzkim


ODDZIAŁ W ŁODZI oraz MEDIOTEKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ŁODZI
OGŁASZA IX EDYCJĘ
KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
z województwa łódzkiego
pod hasłem „Wynalazki z krajów niemieckojęzycznych”

I. CELE KONKURSU:
– promocja nauczania i uczenia się języka niemieckiego
– rozwijanie kompetencji interkulturowej
– propagowanie kultury i dorobku technicznego krajów niemieckojęzycznych
– promowanie różnorodności językowej i kulturowej
– kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej
– prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych.

II. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych:
– klasy I-IV
– klasy V-VIII

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Uczniowie wykonują prace:
– indywidualnie;
– w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, kolaż) z wyłączeniem grafiki komputerowej, prac przestrzennych i prac z materiałów nietrwałych np. przyklejanej kaszy, ryżu;
– zawierające obowiązkowo akcent niemieckojęzyczny (słowo, hasło lub krótki tekst w języku niemieckim);
-rozmiar minimalny A4, maksymalny A3.
2. Każdy z uczestników składa tylko jedną pracę.
3. Każda ze szkół przeprowadza najpierw eliminacje wewnątrzszkolne, a potem przesyła wybrane prace do siedziby Stowarzyszenia (maksymalnie 3 prace klas I – IV oraz maksymalnie 3 prace klas V – VIII).
4. Nauczyciel/ opiekun wysyła lub dostarcza z ramienia szkoły prace podpisane na odwrocie:
a. imię i nazwisko autora pracy oraz klasa,
b. nazwa i adres szkoły,
c. imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
Nauczyciel/ opiekun załącza także:
-kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1)
-zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na udział ucznia w konkursie (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).
5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.psnjn.org/lodz
6. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej http://www.psnjn.org/lodz
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV: TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC:
Prace przyjmowane są do 04 stycznia 2019 r. (piątek) pod adresem:
PSNJN Oddział w Łodzi, VIII LO ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź
z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”. Istnieje możliwość dostarczenia prac bezpośrednio przez nauczyciela pod w/w adres do Medioteki do p. Moniki Szymanek (w godzinach pracy Medioteki: wtorki i czwartki: 13:30 – 16:00;
w celu ustalenia innego terminu prosimy kontaktować się z p. Moniką Szymanek pod numerem: 42 678 65 22 wew. 38).
Prace plastyczne przechodzą na własność organizatorów.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oddziału
do 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek)
O terminie i miejscu uroczystości wręczenia nagród poinformujemy Państwa drogą mailową.

V: OCENA KONKURSU I NAGRODY:
1. Prace plastyczne oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:
– klasy I-IV
– klasy V-VIII
2. Prace plastyczne oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
3. Jury konkursu oceniać będzie:
– oryginalność i pomysłowość,
– wartość artystyczną i estetykę wykonanej pracy
– zgodność z niniejszym regulaminem
4. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów oraz podziękowania dla ich nauczycieli/ opiekunów.
Dyplomy i nagrody nie będą wysyłane pocztą.

Zachęcamy do udziału w konkursie! 

Komitet organizacyjny konkursu PSNJN/ oddział w Łodzi
ul. Pomorska 105
90-225 Łódź

Koordynator Konkursu
Anna Kaźmierczak
lodz@psnjn.org

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
IX EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
z województwa łódzkiego
pod hasłem „Wynalazki z krajów niemieckojęzycznych”

Nazwa (numer) szkoły: …………………………………………………………..

– adres: …………………………………………………………..

– e-mail: …………………………………………………………..

Nazwisko i imię organizatora etapu szkolnego: ………………………………..

– e-mail : …………………………………………………………

– telefon kontaktowy: ………………………………………………………

Uczestnicy zgłoszeni do konkursu:
Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PODPIS ORGANIZATORA ETAPU SZKOLNEGO:
Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły)
przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, oddział w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105, w celu przeprowadzenia IX edycji konkursu plastycznego dla szkół podstawowych z województwa łódzkiego pod hasłem „Wynalazki z krajów niemieckojęzycznych”.
……………………………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły)
przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, oddział w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorska 105 w celu ich umieszczenia na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, oddział w Łodzi: http://www.psnjn.org/lodz w przypadku zajęcia miejsc od 1 do 3 lub otrzymania wyróżnienia w IX edycji konkursu plastycznego dla szkół podstawowych z województwa łódzkiego pod hasłem „Wynalazki z krajów niemieckojęzycznych”.
……………………………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanym również „RODO”, informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Oddział w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105.
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie IX edycji konkursu plastycznego dla szkół podstawowych z województwa łódzkiego pod hasłem „Wynalazki z krajów niemieckojęzycznych”,
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO może być w każdej chwili wycofana.
Odbiorcami danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do celów archiwalnych bądź w przypadku cofnięcia zgody do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/ Pani prawo do:
• dostępu do treści danych osobowych
• sprostowania
• ograniczenia przetwarzania
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

…………………………………………..
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik 3

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany:

0 Wyrażam zgodę 0 Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej www.psnjn.org/lodz
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
(imię i nazwisko dziecka)
przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Oddział w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105.
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgody nie wymaga m.in. rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, itp.
Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Oddział w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105.
Celem przetwarzania jest udokumentowanie poprzez fotorelację uroczystości wręczenia nagród laureatom IX edycji konkursu plastycznego dla szkół podstawowych z województwa łódzkiego pod hasłem „Wynalazki z krajów niemieckojęzycznych”.
Podstawą przetwarzania jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka, którego dane dotyczą.
Odbiorcami danych osobowych są wszyscy, ponieważ wizerunek będzie podany do publicznej wiadomości.

Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania się ze zgody.
Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku mojego dziecka przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku ze strony internetowej.
Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, odszkodowania.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

………………………………………………………..
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik 1 – do ściągnięcia TUTAJ

Załącznik 2 – do ściągnięcia TUTAJ

Załącznik 3 –  do ściągnięcia TUTAJ