Regulamin XV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów


REGULAMIN

XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OPRACOWANY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 29 STYCZNIA 2002 R.

I. WSTĘP

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.
2. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komitet Główny i Komitety Regionalne Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
2a) Siedzibą Komitetu Głównego jest: Prywatne Liceum im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, ul. Witosa 18, 40-832 Katowice
2b) Komitety Regionalne tworzone są w ramach struktur PSNJN i powstają przy Oddziałach PSNJN lub Kołach PSNJN, jeśli w danym regionie nie ma Oddziału PSNJN.
3. Przystępując do konkursu uczestnik automatycznie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych i publikację ich na stronie internetowej Stowarzyszenia (załącznik nr 3, pozostaje w dokumentacji nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu)
4. Nie można zorganizować etapu regionalnego jeśli w danym mieście nie ma Oddziału lub Koła PSNJN. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy koordynator konkursu spoza Stowarzyszenia (funkcja ustalona z Koordynatorem Zarządu Głównego) zobowiąże się do podjęcia działań utworzenia koła lub oddziału w danym regionie. Zgodę na to musi każdorazowo wyrazić Komitet Główny Konkursu.

II. CELE KONKURSU

1. Motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy.
2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.
3. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.
4. Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
5. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
6. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

III. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs organizuje i przeprowadza Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów powołany przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie szkoły przesyłają do 04.11.2016 r. drogą elektroniczną do odpowiedniego Komitetu Regionalnego (załącznik nr 2)
3. Konkurs jest trzyetapowy:
3a) Etap szkolny – odbędzie się 18 listopada 2016r. (piątek);
3b) Etap regionalny – odbędzie się 5 stycznia 2017 r. o godz. 15:00 (czwartek);
3c) Etap ogólnopolski – odbędzie się w Instytucie Goethego w Warszawie 25 lutego 2017 r. (sobota)

IV. PRZEBIEG KONKURSU

A. Ustalenia ogólne
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów, uczący się języka niemieckiego
w szkole lub poza szkołą, którzy w poprzednich edycjach konkursu nie zostali laureatami 1, 2 i 3 miejsca.
2. Zawody etapu szkolnego i regionalnego przeprowadzone będą w formie pisemnej, zawody etapu ogólnopolskiego w formie pisemnej i ustnej.
3. Do zawodów etapu regionalnego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym.
4. Do zawodów etapu ogólnopolskiego zakwalifikowani zostaną:
 uczniowie z 3 najwyższymi wynikami z każdego oddziału
 oraz uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie regionalnym w skali całego kraju
W etapie ogólnopolskim bierze udział około 100 osób, o liczbie zakwalifikowanych decyduje Komitet Główny.
5. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych poszczególnych etapów.
6. Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów może podjąć inne decyzje dotyczące progów kwalifikacyjnych do poszczególnych etapów zawodów, jeżeli zaistnieją ku temu powody.

B. Etap szkolny 18 listopada 2016r. (piątek);
1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów składająca się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela języka niemieckiego.
2. Dopuszcza się tworzenie międzyszkolnych komisji konkursowych w celu przeprowadzenia eliminacji szkolnych.
3. Test na etapie szkolnym sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów:
3a) Test składa się z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego.
3b) Zadania nie wykraczają poza poziom A2 wg europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy (załączniki nr 1 ).
4. Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w Konkursie, otrzymują od Komitetu Regionalnego test przesłany pocztą elektroniczną.
5. Czas trwania eliminacji szkolnych: 60 minut.
6. Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora.
7. Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez sprawdzającego – członka Szkolnej Komisji Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
8. Protokół zbiorczy należy przesłać drogą elektroniczną do właściwego Komitetu Regionalnego w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2016 r.
Protokół powinien zawierać listę wszystkich uczestników z uzyskaną przez nich ilością punktów.
9. Komitet Regionalny ustala listę uczestników zakwalifikowanych do etapu regionalnego najpóźniej do 04.12.2016 r.

C. Etap regionalny 5 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 (czwartek)
1. Eliminacje regionalne przeprowadzają Komitety Regionalne powołane przez Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
2. Komitet Regionalny zawiadamia szkoły drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu uczniów do etapu regionalnego w terminie do 9 grudnia 2016 r.
3. Uczestnicy etapu regionalnego wnoszą opłatę w wysokości 8 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z organizacją etapu regionalnego i ogólnopolskiego.
4. Komitet Główny przygotowuje na etap regionalny testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie sprawności językowych i realioznawstwa. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyć będzie realioznawstwa Niemiec. Zadania mogą wykraczać poza poziom A2.
5. Czas trwania eliminacji regionalnych: 90 minut.
6. Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora.
7. Komitet Regionalny sporządza protokół z przebiegu zawodów i przesyła go do Komitetu Głównego Konkursu do dnia 18 stycznia 2017 oraz publikuje go na stronie internetowej oddziału regionalnego PSNJN.
8. Komitet Główny zatwierdza wyniki zawodów etapu regionalnego i ustala listę osób zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikują się:
 uczniowie z 3 najwyższymi wynikami z każdego oddziału
 oraz uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie regionalnym w skali całego kraju
Liczba uczestników etapu ogólnopolskiego zostanie ustalona przez Komitet Główny.
9. Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego zostaje opublikowana przez Komitet Główny na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego www.psnjn.org do dnia 01 lutego 2016. Jest to jedyna droga powiadamiania o zakwalifikowaniu się do zawodów finałowych.

D. Etap ogólnopolski 25 lutego 2017 r. (sobota) – Instytut Goethego w Warszawie
1. Etap ogólnopolski organizuje i przeprowadza Komitet Główny Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
2. Komitet Główny powołuje do przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego Komisję Konkursową na rok szkolny 2016/2017.
3. Czas trwania eliminacji pisemnych: 90 minut, a eliminacji ustnych: ok. 15 minut. Zadania wykraczają poza poziom B1.
4. Po przeprowadzeniu obydwu części zawodów i zsumowaniu punktów Komitet Główny ustala listę laureatów. Laureatami XV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów zostaną uczniowie, którzy w zawodach etapu ogólnopolskiego uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy będzie więcej zwycięzców niż przewidzianych nagród głównych, zostanie przeprowadzona dogrywka.
5. DOGRYWKA obejmować będzie realioznawstwo Niemiec i znajomość idiomów. Test będzie składał się z 10 pytań otwartych i będzie trwał 15 minut
5. Uczestnicy Konkursu, którzy brali udział w zawodach etapu ogólnopolskiego otrzymują tytuł finalisty i zaświadczenia udziału w finale Konkursu.
6. Laureaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów otrzymają tytuły laureata I, II i III miejsca, inni laureaci otrzymują dyplom laureata bez podania miejsca.
7. Ogłoszenie wyników etapu ogólnopolskiego oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu 25 lutego 2017 w godzinach popołudniowych.

Załącznik nr 1
KATALOG TEMATÓW:
• Rodzina – członkowie rodziny; obowiązki i prawa w rodzinie; święta i uroczystości; przyjmowanie gości;
wyrażanie sympatii i antypatii;
• Szkoła – plan lekcji i przedmioty; nauczyciele; koledzy ze szkoły; wyrażanie opinii; relacjonowanie różnych wydarzeń szkolnych;
• Przyjaźń – przedstawianie siebie i innych; dane personalne; nawiązywanie kontaktów; opisywanie i porównywanie osób; wygląd i cechy charakteru;
• Dzień powszedni – opis dnia; czynności codzienne; zachowanie się w typowych sytuacjach życia codziennego;
• Czas wolny – hobby; zainteresowania i upodobania; rożne możliwości spędzania czasu wolnego; planowanie czasu wolnego; pogoda;
• Podróże – uzyskiwanie i udzielanie informacji; planowanie wyjazdów; opowiadanie o podróżach i wydarzeniach; lokalizowanie miejsc i ich opis; środki lokomocji; opis drogi
• Dom – opis miejsca zamieszkania; okolice; wyposażenie i meble; określanie upodobań;
• Jedzenie i picie – produkty spożywcze i posiłki; zapraszanie i reakcja na zaproszenie; nawyki żywieniowe; restauracja; zakupy;
• Zdrowie – części ciała; samopoczucie i dolegliwości; zdrowy tryb życia;
• Uczucia – wyrażanie rożnych uczuć i mówienie o nich; zachowania w sytuacjach konfliktowych.
• Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – atrakcje turystyczne, znane postacie, organy państwa, ważne wydarzenia historyczne.
Proponowane strony internetowe:
https://www.deutschland.de/de
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de

Kompetencje językowe
Kompetencje językowe na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Kompetencja globalna: interakcja ustna
Potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie na znane mu tematy, jeżeli ma możliwość poproszenia o powtórzenie lub parafrazę.
Stosując podstawowe struktury zdań, potrafi porozumiewać się w sytuacjach dotyczących codziennych, prostych potrzeb. W sytuacjach nietypowych występują częste załamania komunikacji i nieporozumienia.
Stosując podstawowe struktury zdań, przekazuje ograniczone informacje w znanych mu codziennych sytuacjach komunikacyjnych.
Potrafi wypowiadać się w krótkich zdaniach, choć przerwy, falstarty i przeformułowania są nagminne w jego wypowiedziach.
Potrafi poradzić sobie z prostą, rutynową wymianą zdań, w których rozmówca mówi wolno i wyraźnie. Potrafi podążać za tematem, zadawać pytania i odpowiadać na nie.
Wymowa jest na ogół na tyle wyraźna, by zrozumieć wypowiedź, mimo wyraźnego obcego akcentu – rozmówcy muszą jednak, co jakiś czas prosić o powtórzenie.
Potrafi właściwie operować intonacją, by wyrażać zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące.
Potrafi w prosty sposób poprosić o powtórzenie lub przeliterowanie tego, czego nie zrozumiał oraz spełnić taką prośbę.
Kompetencja szczegółowa: interakcja ustna
– potrafi prosić o towary i usługi codziennego użytku i oferować je innym,
– umie uzyskiwać proste informacje dotyczące podróżowania i korzystać z komunikacji publicznej,
– radzi sobie z wyszukiwaniem i przekazywaniem prostych, konkretnych informacji związanych z sytuacjami dnia codziennego,
– potrafi formułować i uzyskiwać informacje o ilości, numeracji, cenach itp.
– potrafi wyrażać praktyczne potrzeby dnia codziennego
– umie zadawać pytania dotyczące zwyczajów i rutynowych czynności oraz odpowiadać na tego typu pytania
– potrafi stosować proste strategie rozpoczynania, podtrzymywania lub kończenia krótkiej rozmowy telefonicznej
– potrafi nawiązać kontakty towarzyskie: witać się, zegnać, przedstawiać się, dziękować,
– umie odpowiadać na zaproszenia, propozycje i przeprosiny, a także zapraszać, proponować i przepraszać,
– potrafi w prosty sposób wyrażać uczucia takie jak strach czy radość
– potrafi powiedzieć co lubi, a czego nie,
– umie w prosty sposób poprosić o powtórzenie lub wyjaśnienie tego, czego nie zrozumiał
Kompetencja globalna: interakcja pisemna
Dysponuje wystarczającym słownictwem, aby pisać krótkie, proste notatki na znane sobie tematy z życia codziennego.
Potrafi zrozumieć proste listy prywatne dotyczące wydarzeń i wyrażające życzenia, podziękowania bądź przeprosiny i reagować na nie używając prostych wyrażeń.
Przestrzega tylko niektórych reguł ortograficznych, mimo to wypowiedź jest zazwyczaj zrozumiała.
Kompetencja szczegółowa: interakcja pisemna
– potrafi pisać krótkie, proste notatki na temat najpilniejszych, codziennych spraw,
– potrafi zasięgnąć i udzielić informacji na tematy dobrze znane,
– potrafi wypełniać proste formularze, wymagające uzupełnienia danych osobowych i związanych z wykształceniem lub pracą,
– potrafi pisać bardzo proste listy prywatne, pocztówki i e-maile,
– w liście formalnym potrafi stosować odpowiednie zwroty rozpoczynające, podtrzymujące i kończące wypowiedź pisemną
Kompetencja globalna: rozumienie ze słuchu
Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca).
Potrafi rozpoznać temat prostej, wypowiadanej językiem codziennym wypowiedzi o znanej mu tematyce.
Rozumie pojedyncze wypowiedzi w tekstach o znanej mu tematyce, mówionych wolno i wyraźnie, zawierających tzw. słowa międzynarodowe.
Rozumie główne informacje, dotyczące codziennych potrzeb z prostych, krótkich tekstów wypowiadanych na znane mu tematy.
Kompetencja szczegółowa: rozumienie ze słuchu
– potrafi w sytuacjach codziennych zrozumieć proste informacje lub dane liczbowe,
– potrafi zrozumieć treść krótkich, prostych i jednoznacznych wiadomości, zapowiedzi i komunikatów,
– potrafi zrozumieć proste wskazówki, dotyczące sytuacji dnia codziennego
– potrafi rozpoznać temat rozmowy toczącej się w jego obecności, pod warunkiem, że wypowiedź rozmówcy artykułowana jest wyraźnie i powoli
– potrafi wyłowić znaczące informacje w wypowiedzi związanej z najważniejszymi dlań obszarami tematycznymi
– potrafi określać główne informacje w wiadomościach telewizyjnych na temat zdarzeń, wypadków itp., gdy obraz towarzyszy wypowiedzi
– potrafi wyłowić główne fakty w prostej prezentacji na znany mu temat, gdy obraz i gesty towarzyszą wypowiedzi
– potrafi podążać za głównym wątkiem prostej historii z życia codziennego
Kompetencja globalna: czytanie ze rozumieniem
Rozumie krótkie, proste teksty na znane mu konkretne tematy.
Rozumie krótkie, proste teksty, zawierające w większości najczęściej stosowane sformułowania oraz tzw. słowa „międzynarodowe” istniejące w wielu językach.
Potrafi wyłowić interesujące go informacje z dłuższych tekstów na znany mu temat.
Kompetencja szczegółowa: czytanie ze rozumieniem
Potrafi wyszukiwać konkretne, możliwe do przewidzenia informacje zawarte w prostych tekstach z życia codziennego.
Umie zlokalizować konkretne informacje w wykazach/spisach i wybrać potrzebne dane (np.: znaleźć w książce telefonicznej punkt usługowy lub sklep)
Potrafi wyszukiwać konkretne, możliwe do przewidzenia informacje zawarte w prostych materiałach codziennego użytku, np.: reklamach, prospektach, jadłospisach, listach polecających i rozkładach jazdy.
Rozumie popularne oznaczenia i ogłoszenia spotykane w miejscach publicznych, takich jak ulice, restauracje, stacje kolejowe.
Potrafi wyszukiwać konkretne, informacje zawarte w jasno sformułowanych ogłoszeniach prasowych, pod warunkiem, że nie zawierają one zbyt dużo skrótów.
Rozpoznaje konkretne informacje w napotykanych prostych materiałach tekstowych, takich jak listy, broszury czy krótkie artykuły prasowe, w których opisano konkretne wydarzenia.
Rozumie krótkie i proste listy prywatne.
Rozumie proste instrukcje obsługi sprzętu codziennego użytku – np.: automatu telefonicznego, jeśli zawierają ilustracje.
Rozumie podstawowe rodzaje standardowych i rutynowych listów i faksów (zapytania, zamówienia, potwierdzenia itp.) na znane sobie tematy.
Rozumie proste polecenia obsługi programów komputerowych.

Kompetencja globalna: produkcja – mówienie
Potrafi wypowiadać się w sytuacjach życia codziennego za pomocą prostych środków językowych, chociaż musi czasem ograniczać przekaz, robić przerwy i szukać słów w pamięci.
Umie opisywać życie codzienne własnego otoczenia, odnosząc się do ludzi, miejsc, pracy lub nauki / studiów.
Potrafi, używając prostego języka, wypowiadać się na znane mu i interesujące go tematy.
Umie okazać, że wie, o czym jest rozmowa.
Wymowa jest na ogół na tyle wyraźna, aby zrozumieć wypowiedź, mimo wyraźnego obcego akcentu.
Akcent zdaniowy i intonacja jest stosowana prawidłowo, a dłuższe wypowiedzi podzielone odpowiednio pauzami.
Potrafi opowiedzieć o znanym mu wydarzeniu, stosując w wypowiedzi słowa takie jak „zuerst”, „dann”, „nachher”, „später”, „zum Schluss” w odpowiedniej kolejności.
Potrafi łączyć grupy słów prostymi spójnikami „und”, „aber”, „weil”
Kompetencja szczegółowa: produkcja – mówienie
Potrafi opowiadać o znanych mu osobach i posiadanych przedmiotach.
Potrafi przedstawiać krótkie, proste opisy osobistych doświadczeń, zdarzeń i czynności.
Potrafi w prosty sposób wyrażać swoje zdanie na temat rutynowych czynności życia codziennego.
Potrafi opisywać plany i ustalenia.
Potrafi w prosty sposób wyrażać przypuszczenia.
Potrafi w prosty sposób opowiedzieć historyjkę lub coś opisać, wymieniając kolejno zdarzenia i fakty.
Potrafi formułować informacje o ilości, numeracji, cenach.
Potrafi przedstawić krótką, przećwiczoną wcześniej wypowiedź na znany sobie temat.
Potrafi za pomocą prostych środków językowych opisać czynności.
Kompetencja globalna: produkcja – pisanie
Potrafi napisać ciąg prostych wyrażeń i zdań o własnej rodzinie, warunkach mieszkaniowych, wykształceniu.
Potrafi, używając prostego języka, wypowiadać się pisemnie na znane mu i interesujące go tematy.
Potrafi opisać o znane mu wydarzenie, stosując w wypowiedzi słowa takie jak „zuerst”, „dann”, „nachher”, „später”, „zum Schluss” w odpowiedniej kolejności.
Potrafi łączyć grupy słów prostymi spójnikami „und”, „aber”, „weil”.
Potrafi stosować niektóre ważne reguły ortograficzne.
Kompetencja szczegółowa: produkcja – pisanie
Potrafi opisać znane mu osoby i posiadane przedmioty.
Potrafi w formie połączonych zdań pisać o codziennych sprawach własnego otoczenia.
Potrafi przedstawiać krótkie, proste opisy osobistych doświadczeń, zdarzeń i czynności.
Potrafi zapisać informacje według wzoru, dotyczące znanego mu tematu.
Potrafi pisać o codziennych sprawach i wyrażać przy tym swoje zdanie.
Potrafi zanotować krótką, prostą wiadomość.
Potrafi pisać krótkie, proste notatki na temat najpilniejszych, codziennych spraw.
Kompetencja globalna: przetwarzanie informacji z języka niemieckiego na język ojczysty
Potrafi przekazać innym osobom w języku ojczystym najważniejsze informacje z krótkiego, mówionego po niemiecku tekstu, jeśli dotyczy on tematyki dnia codziennego.
Potrafi przekazać (ewentualnie z pomocą słownika) innym osobom w języku ojczystym najważniejsze treści prostego, jasno sformułowanego i napisanego po niemiecku tekstu, jeśli dotyczy on najważniejszych obszarów i potrzeb życia codziennego.
Kompetencja szczegółowa: przetwarzanie informacji z języka niemieckiego na język ojczysty
Potrafi wyłowić najważniejsze informacje z krótkiej wypowiedzi po niemiecku na znane mu tematy i przekazać je innym osobom w języku ojczystym.

Potrafi wyłowić proste informacje dotyczące innych osób (np.: pochodzenie, hobby, wykształcenie) z krótkiej wypowiedzi po niemiecku i przekazać je innym osobom w języku ojczystym.
Potrafi przekazać innym osobom proste, sformułowane po niemiecku prośby / życzenia, wskazówki, zaproszenie w języku ojczystym.
Potrafi przekazać innym osobom w języku ojczystym niektóre ważne informacje zawarte w niemieckojęzycznych wykazach/spisach i ogłoszeniach o tematyce codziennej.
Potrafi przekazać innym osobom w języku ojczystym proste informacje o charakterze prywatnym lub ogólnym, zawarte w niemieckojęzycznym tekście o klarownej strukturze i opatrzonym materiałem ilustracyjnym.
Potrafi przekazać innym osobom w języku ojczystym niektóre ważne informacje zawarte w prostych, niemieckojęzycznych pismach.
Kompetencja globalna: przetwarzanie informacji z innego języka na język niemiecki
Potrafi prostymi słowami przekazać innym (niemieckojęzycznym) osobom w języku niemieckim ważne informacje zawarte w wypowiedzi w ojczystym/innym języku, przy czym czasem konieczna jest pomoc rozmówcy.
Potrafi przekazać za pomocą prostych słów i struktur (ewentualnie z pomocą słownika) innym osobom w języku ojczystym najważniejsze informacje z napisanego w innym/ojczystym języku tekstu, jeśli dotyczy on codziennych lub znanych mu tematów, przy czym przerywa wypowiedź i szuka odpowiednich słów.
Kompetencja szczegółowa: przetwarzanie informacji z innego języka na język niemiecki
Potrafi w prosty sposób przekazać innym (niemieckojęzycznym) osobom w języku niemieckim znane mu ustne informacje, pytania, prośby w sytuacjach dnia codziennego usłyszane w ojczystym/innym języku.
Potrafi przekazać ustnie prostymi słowami po niemiecku pojedyncze wskazówki lub komunikaty usłyszane w ojczystym/innym języku.
Potrafi w prosty sposób przekazać innym (niemieckojęzycznym) osobom w języku niemieckim najważniejsze informacje zawarte w tekstach lub napisach (w ojczystym/innym języku) w sytuacjach dnia codziennego.

Potrafi przekazać prostymi słowami po niemiecku innym (niemieckojęzycznym) osobom najważniejsze informacje zawarte w listach formalnych i prywatnych.

ZAKRES STRUKTUR GRAMATYCZNYCH:
• Składnia
-Zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające i rozkazujące
-Szyk wyrazów, prosty, przestawny, szyk zdania podrzędnego
-Przeczenia nein, nicht, kein,nie, niemand i ich miejsce w zdaniu
-Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: aber, denn, oder, und, sondern, deshalb,
sonst, trotzdem
-Zdania podrzędnie złożone ze spójnikami: dass, ob, weil, wenn, als, bevor, obwohl,
-Zdania przydawkowe
-Konstrukcje bezokolicznikowe z „zu” i bez „zu”
• Czasownik
– Strona czynna czasownika: Präsens, Präteritum, Perfekt
– Czasowniki posiłkowe: sein, haben, werden, zwrotne i rozdzielnie złożone
– Czasowniki modalne w Präsens i Präteritum
– Strona bierna czasownika w Präsens i Präteritum
– Tryb rozkazujący
– Tryb przypuszczający czasowników sein i haben
• Przymiotnik
– Przymiotnik jako orzecznik
– Przymiotnik jako przydawka
– Regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika
– Przymiotniki w porównaniach als i wie
• Zaimek
– Odmiana zaimków osobowych, wskazujących, dzierżawczych, zwrotnych i względnych
– Zaimki nieosobowe es i das
– Zaimki nieokreślone alle, einige, etwas, jeder, jemand, man, niemand, nichts, alles
– Zaimki pytające np. wer?, was?
• Liczebnik
– Liczebniki główne i porządkowe
• Przysłówek
– Regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków
– Przysłówki czasu i miejsca, np.: morgen, bald, dann endlich, damals, gestern, heute, hier,
links, rechts
• Rzeczownik
– Użycie rodzajnik określonego i nieokreślonego
– Odmiana rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej
– Odmiana imion własnych
• Przyimek
– Przyimki z celownikiem
– Przyimki z biernikiem
– Przyimki z celownikiem i biernikiem

Załącznik nr 2 (karta zgłoszenia) do ściągnięcia TUTAJ

Załącznik nr 3 (formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych) do ściągnięcia TUTAJ