Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego na film p.t.: „Deutsche Spuren in Tschenstochau” organizowanego w ramach Jubileuszu 20 lecia PSNJN Oddział Częstochowa.


ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

2002 – 2022

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego

na film p.t.:   „Deutsche Spuren in Tschenstochau”

organizowanego w ramach Jubileuszu 20 lecia

PSNJN Oddział Częstochowa.

Organizator:

Częstochowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Częstochowy  i powiatu

Cele konkursu:

– Rozbudzanie zainteresowań językowych wśród dzieci i młodzieży.

– Poszerzenie wiedzy na temat własnego regionu, miasta.

– Wzrost świadomości uczniów na temat powiązań polsko – niemieckich

w Częstochowie.

– Rozwijanie kreatywności i samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości.

– Zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania urządzeń multimedialnych.

Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkometrażowego filmiku edukacyjnego tematycznie nawiązującego do tematu „Deutsche Spuren in Tschenstochau ( Niemieckie ślady w Częstochowie ). Treści należy przedstawić w języku niemieckim.
 3. Do konkursu należy zgłaszać filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane w innych konkursach.
 4. Prace powinny być wykonane przez uczniów indywidualnie.
 5. Jeden uczeń może być autorem tylko jednego filmu. Każda szkoła może wytypować do udziału w konkursie dowolną ilość prac.
 6. W konkursie mogą brać udział filmiki, do których materiał filmowy został nagrany samodzielnie przez twórcę za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, telefonu komórkowego, tabletu, iPhona, smartfona itp. Filmiki można edytować w dostępnych programach do edycji wideo. Filmik nie może być dziełem profesjonalisty.
 7. Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
 8. a) długość filmu 1- 5 min.
 9. b) film musi zawierać napisy początkowe i końcowe.
 10. c) film powinien być zapisany w pliku wideo w dowolnym formacie: np. AVI, MP4 lub innym umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza ( płyta CD pendrive ).
 11. Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich.
 12. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 13. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 14. Autor filmiku oświadcza, że osoby, których wizerunki zostały umieszczone w dziele w formie innej niż grupowa wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, o czym należy poinformować na końcu filmu.
 15. Prace na płycie CD lub DVD lub innym nośniku danych oraz karta zgłoszenia (załącznik) powinny być dostarczone do siedziby PSNJN Oddział Częstochowa, Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie ( portiernia , sekretariat szkoły) z dopiskiem „Konkurs Języka Niemieckiego: Deutsche Spuren in Tschenstochau” do dnia 30.09.2022 r. Każda płyta powinna być opisana (autor, czas trwania i tytuł filmu, nazwa i dokładny adres oraz telefon kontaktowy placówki, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca) oraz zapakowana w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie.

Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich transportu.

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie uczestnika niepełnoletniego oznacza, że zgodę na to wyraził jego opiekun prawny, który tym samym zaakceptował regulamin konkursu.
 2. Zgłoszenie pracy przez opiekuna prawnego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu.
 3. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika udziela organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji na publiczne udostępnianie prac oraz inne jej wykorzystanie na wszystkie czynności konieczne dla realizacji konkursu.
 4. Przesłanie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków konkursu oraz jego regulaminu.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Termin składania prac upływa z dniem 30.09.2022 r. (piątek)
 2. Komisja powołana przez organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu do dnia 20.10.2022 r.             (czwartek)
 3. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczną i merytoryczną filmiku, trafność przekazu, oryginalność pomysłów, kreatywność, a także ilość pracy włożonej w powstanie dzieła.
 4. Decyzje komisji są ostateczne.
 5. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową.
 6. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.
 7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 8. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
 2. Osoby biorące udział w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania pracy konkursowej w Internecie w tym na stronach : https://psnjn.org/pl/ i https://tzn.edu.pl/.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej PSNJN Oddział Częstochowa: https://psnjn.org/pl/czestochowa/.