Projekty unijne w regionie tarnowskim


„Nauczyciele i uczniowie poznają innowacje niemieckiej gastronomii”

Nasza koleżanka Kazimiera Skwarło z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie koordynowała oraz była uczestnikiem dużego projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Wartość projektu wyniosła 135000€

Szkolny projekt to „Nauczyciele i uczniowie poznają innowacje niemieckiej gastronomii”. Jak nazwa mówi, projekt był przewidziany dla nauczycieli i uczniów. 17 nauczycieli brało udział w szkoleniu Job shadowing- czyli obserwowali pracę i hospitowali zajęcia w zaprzyjaźnionej szkole zawodowej Umwelt Bildungszentrum w Berlinie i jeden nauczyciel prowadził zajęcia z przedmiotów zawodowych. 47 uczniów przez cztery tygodnie odbyło praktyki w różnych restauracjach w Berlinie.

Nauczyciele odświeżyli sobie umiejętności językowe i biorąc udział w hospitacjach. Wzbogacili swój warsztat pracy o nowe rozwiązania metodyczne. Koleżanka przedstawiła na spotkaniu członków stowarzyszenia obszerne sprawozdanie na temat organizacji szkolnictwa zawodowego w Niemczech. Podzieliła się wrażeniami z prowadzenia zajęć z przedmiotów gastronomicznych- towaroznawstwa, technologii gastronomicznej i zajęć praktycznych. Szkolna kuchnia świadczy usługi dla lokalnej społeczności i dochody z tej działalności pozostają do dyspozycji szkoły.

Grupy w tej szkole liczą tylko kilku uczniów i uczęszczają tam obok Niemców również cudzoziemcy z wielu odległych krajów. Atmosfera w szkole jest bardzo przyjazna – nie ma tam żadnych napięć rasistowskich czy jakichś uprzedzeń. Jak w każdej szkole jedni są bardzo umotywowani, a jakieś nieliczne jednostki mniej chętni.

Uczestnictwo w wielonarodowym zespole przyczyniła się do podniesienia kompetencji językowych nauczycieli i poznania różnorodności kulturowej Europy.