Regulamin II edycji konkursu TURBOLANDESKUNDE


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

II EDYCJA 2016 „TURBO LANDESKUNDE – ÖSTERREICH”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbędzie się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie.

II. ADRESAT KONKURSU

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.

III. CELE KONKURSU

Celami konkursu są:
• rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi,
• propagowanie wychowania proeuropejskiego,
• rozbudzenie otwartości na inne kultury,
• krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów,
• doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy,
• rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi,
• doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie,
• przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
• przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach.

IV. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs jest trójetapowy:

I Etap – szkolny

Pierwszy etap przeprowadzają zainteresowani nauczyciele w zgłoszonych szkołach.
W dniu 10.03.2016r. (godz. 13:00-14:30) uczniowie rozwiązują w grupach trzyosobowych test przygotowany i przesłany do szkół drogą mailową przez koordynatora konkursu w regionie (lista koordynatorów regionalnych znajduje się na stronie Stowarzyszenia www.psnjn.org w zakładce Konkursy/Turbolandeskunde). Test zawiera pytania zamknięte oraz otwarte na temat geografii, najnowszej historii, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. W roku 2016 pytania będą dotyczyły Austrii.
O składzie zespołu decyduje nauczyciel. Informacje o grupach oraz imię i nazwisko opiekuna wraz z danymi szkoły należy przesłać w formie karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) do Koordynatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2016r.
Protokoły z etapu szkolnego należy przesłać do Koordynatora na jego adres mailowy w terminie do 18.03.2016r.
Informacja o wynikach i kwalifikacjach do kolejnego etapu pojawi się na stronie internetowej oddziału bądź koła do dnia 25.03.2016.
Do II etapu konkursu przechodzi maksymalnie jedna drużyna z każdej zgłoszonej szkoły.

II Etap – regionalny

Drugi etap przeprowadza Koordynator regionalny ( informacja o miejscu i dokładnym czasie odbywania się II etapu pojawi się wraz z zamieszczeniem informacji o wynikach I etapu konkursu)
W dniu 15.04.2016 r. zwycięskie grupy I etapu konkursu w tym samym składzie osobowym odpowiadają na pytania zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu wiedzy na temat wskazanego kraju niemieckiego obszaru językowego w języku polskim i niemieckim. Uczestnicy losują pytania z puli od 1 do 120 za jeden, dwa lub trzy punkty, w zależności od stopnia ich trudności.
W przypadku udziału dużej liczby zespołów, organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia konkursu w kilku turach oraz do poinformowania uczestników i ich opiekunów o dokładnym czasie ich udziału w konkursie.
W przypadku niemożności przeprowadzenia konkursu w turach, Koordynator rejonowy wyłania dwanaście zespołów, które uzyskały najwyższy wynik w I etapie i na podstawie tej decyzji w/w zespoły uczestniczą w II etapie konkursu.
Zwycięzcą drugiego etapu zostaje zespół, który uzyskał największą liczbę punktów. Jeśli zdarzy się, że dwa zespoły będą miały taką samą liczbę punktów, konieczne będzie przeprowadzenie dogrywki. Organizator będzie dysponował pulą dodatkowych pytań, które będzie zadawał na przemian zespołom do czasu, aż jeden z nich nie uzyska przewagi.
Koordynatorzy rejonowi przesyłają wyniki II etapu konkursu do organizatora konkursu – Agnieszki Świcy swica@psnjn.org w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2016 r.
Lista szkół i skład grup zakwalifikowanych do trzeciego etapu zostanie zamieszczona na stronie internetowej PSNJN do dnia 29.04.2016 r.
Do III etapu konkursu przechodzi jedna drużyna z województwa.

UWAGA!
Nie można zorganizować etapu regionalnego w danym mieście, jeśli nie ma tam koła lub oddziału PSNJN, z wyjątkiem sytuacji, kiedy koordynator konkursu spoza stowarzyszenia (funkcja ustalona z koordynatorem głównym) zobowiąże się do podjęcia działań utworzenia koła lub oddziału w danym regionie.

III Etap – ogólnopolski

Trzeci etap konkursu odbędzie się w Goethe Institut w Krakowie, ul. Rynek Główny 20 w dniu 05.06.2016 r. i będzie miał formę mini-projektu. Uczestnicy tego etapu konkursu będą mieli przykładowo za zadanie zorganizowanie wycieczki lub wystawy. Etap ten będzie obejmował zadania wymagające od uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej o krajach niemieckiego obszaru językowego (zakres wymagań – załącznik nr 2) oraz umiejętności współpracy. Uczniowie otrzymają dostęp do Internetu, multimediów, biblioteki, niezbędnych materiałów piśmienniczych oraz słowników. Każda grupa wylosuje jedno zadanie i będzie musiała w określonym przez organizatora czasie przygotować do tego tematu prezentację ustną w języku niemieckim wraz z wizualizacją.
W III etapie konkursu ocenianie będą trzy elementy:
1. Kompetencja językowa uczestników (30%),
2. Umiejętność współpracy w grupach (25%),
3. Wartość merytoryczna projektu (30%),
4. Kreatywność i pomysłowość przygotowanej prezentacji (15%).

V. TERMINARZ

• 04.03.2016r. – zgłoszenie grup do konkursu
• 10.03.2016r. godz. 13:00-14:30 – etap szkolny
• 18.03.2016r. – dostarczenie protokołów na adres mailowy
• 25.03.2016r. – wyniki I etapu na stronie internetowej oddziału
• 15.04.2016r. – etap regionalny
• 22.04.2016r. – ostateczny termin dostarczenia protokołów
• 29.04.2016r. – lista szkół i składy grup zakwalifikowanych do trzeciego etapu
• 05.06.2016r. – etap ogólnopolski, termin rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia wyników oraz wręczenia naród.

VI. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU

• Kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres rejonowego Koordynatora konkursu
• Każda szkoła może zgłosić do II etapu najwyżej jeden zespół. Zgłoszony do konkursu zespół trzech uczniów reprezentuje szkołę w pierwszym, drugim i trzecim etapie.
• Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wizerunku, imion, nazwisk oraz szkół finalistów.

VII. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu otrzymają upominki i dyplomy, zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody, natomiast opiekunowie podziękowania.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

• Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.
• Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.
• W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową: swica@psnjn.org.
• Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikowanie imion, nazwisk oraz wizerunku uczestnika, a także danych szkoły na stronie internetowej PSNJN na potrzeby konkursu.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Załacznik Nr 2 – ZAKRES WYMAGAŃ
Załącznik nr 3 – PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU I ETAPU KONKURSU W SZKOLE

Załacznik Nr 1 do pobrania

ZAKRES WYMAGAŃ
– podstawowe wiadomości geograficzne (obszar, ludność, sąsiedzi)
– podział administracyjny (landy/kantony i ich stolice)
– zasoby wodne, pasma górskie i szczyty
– największe miasta
– najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki
– symbole narodowe
– gospodarka (najsłynniejsze marki przemysłu)
– środki transportu i lokomocji
– media (najpopularniejsze tytuły prasy i stacje telewizyjne)
– słynne postacie (polityka, kultura, sport, muzyka)
– waluta
– najważniejsze święta, tradycje i obrzędy
– tradycyjne potrawy

Koordynatorem konkursu w Mielcu jest Pani Anna Kozioł.

Załącznik Nr 3 do pobrania