XI edycja konkursu plastycznego dla łódzkich szkół podstawowych pt: „Zu Besuch im Lodzer ZOO”


 

PSNJN ODDZIAŁ W ŁODZI oraz MEDIOTEKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ŁODZI OGŁASZAJĄ XI EDYCJĘ KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA ŁÓDZKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pod hasłem „Zu Besuch im Lodzer ZOO / Z wizytą w łódzkim ZOO”

I. CELE KONKURSU:
• promocja nauczania i uczenia się języka niemieckiego,
• rozwijanie umiejętności pracy ze słownikiem,
• poszerzenie znajomości techniki uczenia się,
• kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej,
• prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych.

II. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych:
• klasy IV-VI
• klasy VII-VIII

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. A. Uczniowie klas IV-VI wykonują prace (plakat):
• w formacie A3;
• indywidualnie;
• w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, kolaż) z wyłączeniem: grafiki komputerowej, prac przestrzennych i prac z materiałów nietrwałych np. przyklejanej kaszy, ryżu, liści;
• zawierające obowiązkowo od 6 do 8 pojęć tematycznie związanych z ZOO.
1. B. Uczniowie klas VII-VIII wykonują prace (plakat):
• w formacie A3;
• indywidualnie;
• w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, kolaż) z wyłączeniem: grafiki komputerowej, prac przestrzennych i prac z materiałów nietrwałych np. przyklejanej kaszy, ryżu, liści;
• zawierające obowiązkowo od 7 do 8 pojęć tematycznie związanych z ZOO oraz hasło reklamowe w języku niemieckim zachęcające do zwiedzania łódzkiego ZOO.
2. Każdy z uczestników składa tylko jedną pracę.
3. Każda ze szkół przeprowadza najpierw eliminacje wewnątrzszkolne, a potem przesyła wybrane prace do siedziby łódzkiego Stowarzyszenia (maksymalnie 3 prace klas IV-VI oraz maksymalnie 3 prace klas VII-VIII).
4. Nauczyciel/ opiekun wysyła lub dostarcza z ramienia szkoły prace z przyklejoną na odwrocie pracy kartką z informacjami:
a. imię i nazwisko autora pracy oraz klasa,
b. nazwa i adres szkoły,
c. imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
Nauczyciel/ opiekun załącza także:
• kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1)
• zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (załącznik nr 2) – może być wydrukowany skan.
5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.psnjn.org/lodz
6. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej http://www.psnjn.org/lodz oraz na stronie fb.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV. TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC:
Prace przesyłane pocztą na adres:
Medioteka Języka Niemieckiego, VIII LO ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź, z dopiskiem: „Konkurs plastyczny PSNJN” przyjmowane są do dnia 27 maja 2022 r. (piątek). Istnieje możliwość dostarczenia prac bezpośrednio przez nauczyciela pod w/w adres do Medioteki do p. Moniki Szymanek (w godzinach pracy Medioteki: poniedziałki: 14:30-16:30 i środy: 13:30-16:30; w celu ustalenia innego terminu prosimy kontaktować się z p. Moniką Szymanek pod numerem: 42 678 65 22 wew. 38).
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oddziału do 10 czerwca 2022 r. (piątek).
Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronie fb oddziału łódzkiego lub/oraz na stronie oddziału łódzkiego.

V. OCENA KONKURSU I NAGRODY:
1. Prace plastyczne oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:
• klasy IV-VI
• klasy VII-VIII
2. Prace plastyczne oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
3. Jury konkursu oceniać będzie:
• oryginalność i pomysłowość,
• wartość artystyczną i estetykę wykonanej pracy,
• poprawność i czytelność zapisu haseł,
• zgodność z niniejszym regulaminem.
4. Decyzja jury jest nieodwołalna.
5. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów oraz podziękowania dla ich nauczycieli/ opiekunów.
Nagrody i dyplomy nagrodzonych uczniów oraz podziękowania dla ich nauczycieli będą do odbioru w Mediotece Języka Niemieckiego lub zostaną dostarczone do szkoły.
Zachęcamy do udziału w konkursie!
Komitet organizacyjny konkursu PSNJN/ oddział w Łodzi
ul. Pomorska 105
90-225 Łódź
Koordynator Konkursu
Anna Kaźmierczak
lodz@psnjn.org
Monika Szymanek
biblioteka@8lolodz.eu

 

Załączniki:

Oświadczenia rodzica – do ściągnięcia TUTAJ

Karta zgłoszenia – do ściągnięcia TUTAJ